Share Tăng tốc độ website bằng cách sử dụng cache với thư viện Stash

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
276
Points
10
Language
Tiếng Việt
Stash là thư viện PHP dùng để tạo và quản lý cache (Bộ đệm) rất dễ sử dụng và làm việc hiệu quả. Cách thức hoạt động của thư viện Stash cũng giống như những thư viện quản lý cache khác đó chính là lưu trữ các kết quả nhận được ở lần đầu tiên dưới dạng tập tin, bộ nhớ, cơ sở dữ liệu SQLite,... sau đó sẽ sử dụng lại những kết quả đó cho các lần sau. Với cách thức này, các mã lệnh PHP có thời gian thực thi lâu cũng như các truy vấn cơ sở dữ liệu nặng nề sẽ được lưu cache giúp giảm tải thời gian thực thi các mã lệnh hay truy vấn cơ sở dữ liệu cho các lần sau.

Để cài đặt thư viện Stash, các bạn sử dụng công cụ Composer và thực thi dòng mã lệnh như sau:
Code:
composer require tedivm/stash
Bây giờ các bạn có thể tạo cache với thư viện Stash như ví dụ sau:
PHP:
<?php
//Require tập tin autoload.php
require 'path/to/autoload.php';

//Khai báo sử dụng thư viện
use Stash\Pool;

//Khởi tạo đối tượng pool
$pool = new Pool();

//Lấy đối tượng stash từ pool
$item = $pool->getItem('user/admin');

//Lấy thông tin đã lưu cache
$user = $item->get();

//Kiểm tra nếu chưa cache thì lấy dữ liệu để lưu cache
if ($item->isMiss()) {
  //Gán dữ liệu cần lưu cache
  $item->set([
    'id'     => 1,
    'username'  => 'admin',
    'fullname'  => 'admin@localhost.mail'
  ]);
 
  //Lưu cache
  $pool->save($item);
}
Ví dụ trên chỉ là những dòng mã lệnh đơn giản để các bạn tham khảo. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Stash tại địa chỉ https://github.com/tedious/Stash.
 
Top