Share Một số lệnh Command-Line thường sử dụng trong MySQL

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
585
Points
10
Language
Tiếng Việt
Các lệnh mà tôi giới thiệu với các bạn trong bài viết này là các lệnh Command-Line làm việc với MySQL chứ không phải các lệnh làm việc với cơ sở dữ liệu. Sau đây là một số lệnh cần thiết mà tôi khuyên các bạn nên tìm hiểu:

Hiển thị tất cả các cơ sở dữ liệu:
Code:
show databases;
Chọn một cơ sở dữ liệu để làm việc:
Code:
use Cơ_sở_dữ_liệu;
Hiển thị tất cả các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đang làm việc:
Code:
show tables;
Hiển thị cấu trúc của một bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đang làm việc:
Code:
describe Bảng_dữ_liệu;
Liệt kê danh sách tất cả các chỉ mục của một bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đang làm việc:
Code:
show index from Bảng_dữ_liệu;
Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu đang làm việc từ tập tin SQL:
Code:
source Đường_dẫn_tới_tập_tin_SQL;
Thoát khỏi MySQL:
Code:
quit;
Ngoài ra, tôi giới thiệu thêm với các bạn 3 lệnh trên Linux làm việc với MySQL như sau:

Đăng nhập vào MySQL:
Code:
mysql -u Tài_khoản -p
Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu từ tập tin SQL:
Code:
mysql -u Tài_khoản -p -h localhost Cơ_sở_dữ_liệu < Đường_dẫn_tới_tập_tin_SQL
Sao lưu cơ sở dữ liệu:
Code:
mysqldump -u Tài_khoản -p Cơ_sở_dữ_liệu > Đường_dẫn_tới_tập_tin_SQL_sao_lưu
 
Back
Top