c sharp

  1. filiallion

    Share Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#

    C# (C sharp) là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, hướng đối tượng và nó được xây dựng trên nền tảng của 2 ngôn ngữ lập trình mạnh nhất là C++ và Java, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft vào năm 2000, trong đó người dẫn đầu là Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth. C# được...
Top