Share Tạo URL Tiếng Việt không dấu trong Joomla 3

filiallion

Administrator
Staff member
Administrator
Messages
560
Points
10
Language
Tiếng Việt
Trong Joomla 3, các bạn có thể bật chức năng tối ưu URL (Search Engine Friendly URLs) với chức năng hỗ trợ URL dạng unicode (Unicode Aliases) nhưng chức năng này hoạt động không tốt với ngôn ngữ Tiếng Việt. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh lại để Joomla 3 có thể hỗ trợ tốt hơn đối với URL Tiếng Việt.

Các bạn mở tập tin language/vi-VN/vi-VN.localise.php (Hoặc tập tin language/en-GB/en-GB.localise.php nếu các bạn không có cài ngôn ngữ Tiếng Việt) và thêm vào phương thức sau (Nếu chưa có hoặc nếu có rồi thì các bạn thay đổi lại nội dung):
PHP:
public static function transliterate($string)
{
  //Bản đồ chuyển ngữ
  $transliterationMap = array(
    'á' => 'a',
    'à' => 'a',
    'ả' => 'a',
    'ã' => 'a',
    'ạ' => 'a',
    'â' => 'a',
    'ă' => 'a',
    'Á' => 'A',
    'À' => 'A',
    'Ả' => 'A',
    'Ã' => 'A',
    'Ạ' => 'A',
    'Â' => 'A',
    'Ă' => 'A',
    'ấ' => 'a',
    'ầ' => 'a',
    'ẩ' => 'a',
    'ẫ' => 'a',
    'ậ' => 'a',
    'Ấ' => 'A',
    'Ầ' => 'A',
    'Ẩ' => 'A',
    'Ẫ' => 'A',
    'Ậ' => 'A',
    'ắ' => 'a',
    'ằ' => 'a',
    'ẳ' => 'a',
    'ẵ' => 'a',
    'ặ' => 'a',
    'Ắ' => 'A',
    'Ằ' => 'A',
    'Ẳ' => 'A',
    'Ẵ' => 'A',
    'Ặ' => 'A',
    'đ' => 'd',
    'Đ' => 'D',
    'é' => 'e',
    'è' => 'e',
    'ẻ' => 'e',
    'ẽ' => 'e',
    'ẹ' => 'e',
    'ê' => 'e',
    'É' => 'E',
    'È' => 'E',
    'Ẻ' => 'E',
    'Ẽ' => 'E',
    'Ẹ' => 'E',
    'Ê' => 'E',
    'ế' => 'e',
    'ề' => 'e',
    'ể' => 'e',
    'ễ' => 'e',
    'ệ' => 'e',
    'Ế' => 'E',
    'Ề' => 'E',
    'Ể' => 'E',
    'Ễ' => 'E',
    'Ệ' => 'E',
    'í' => 'i',
    'ì' => 'i',
    'ỉ' => 'i',
    'ĩ' => 'i',
    'ị' => 'i',
    'Í' => 'I',
    'Ì' => 'I',
    'Ỉ' => 'I',
    'Ĩ' => 'I',
    'Ị' => 'I',
    'ó' => 'o',
    'ò' => 'o',
    'ỏ' => 'o',
    'õ' => 'o',
    'ọ' => 'o',
    'ô' => 'o',
    'ơ' => 'o',
    'Ó' => 'O',
    'Ò' => 'O',
    'Ỏ' => 'O',
    'Õ' => 'O',
    'Ọ' => 'O',
    'Ô' => 'O',
    'Ơ' => 'O',
    'ố' => 'o',
    'ồ' => 'o',
    'ổ' => 'o',
    'ỗ' => 'o',
    'ộ' => 'o',
    'Ố' => 'O',
    'Ồ' => 'O',
    'Ổ' => 'O',
    'Ỗ' => 'O',
    'Ộ' => 'O',
    'ớ' => 'o',
    'ờ' => 'o',
    'ở' => 'o',
    'ỡ' => 'o',
    'ợ' => 'o',
    'Ớ' => 'O',
    'Ờ' => 'O',
    'Ở' => 'O',
    'Ỡ' => 'O',
    'Ợ' => 'O',
    'ú' => 'u',
    'ù' => 'u',
    'ủ' => 'u',
    'ũ' => 'u',
    'ụ' => 'u',
    'ư' => 'u',
    'Ú' => 'U',
    'Ù' => 'U',
    'Ủ' => 'U',
    'Ũ' => 'U',
    'Ụ' => 'U',
    'Ư' => 'U',
    'ứ' => 'u',
    'ừ' => 'u',
    'ử' => 'u',
    'ữ' => 'u',
    'ự' => 'u',
    'Ứ' => 'U',
    'Ừ' => 'U',
    'Ử' => 'U',
    'Ữ' => 'U',
    'Ự' => 'U',
    'ý' => 'y',
    'ỳ' => 'y',
    'ỷ' => 'y',
    'ỹ' => 'y',
    'ỵ' => 'y',
    'Ý' => 'Y',
    'Ỳ' => 'Y',
    'Ỷ' => 'Y',
    'Ỹ' => 'Y',
    'Ỵ' => 'Y'
  );
  
  //Chuyển ngữ các ký tự theo bản đồ chuyển ngữ
  $string = str_replace(array_keys($transliterationMap), $transliterationMap, $string);
  
  //Chuyển sang chữ thường
  $string = JString::strtolower($string);
  
  //Trả kết quả
  return $string;
}
 
Top